top of page

תנאי שירות

1 .מבוא
1 .החנות האינטרנטית היא מרכז מקוון לרכישת אפיה (להלן: “החנות”). החנות מופעלת בידי חברת אופה ח.פ 022135487) להלן: “החברה”).
2 .קהל היעד של החנות, הוא ציבור הצרכנים הרלוונטי הגולש ברשת האינטרנט במדינת ישראל. מבין ציבור הצרכנים, צרכן המבצע – או ביצע בעבר – רכישה בחנות, הרי
הוא לקוח (להלן: “הלקוח”).
3 .תכלית תקנון זה, להסדיר את היחסים בין החנות לבין הלקוח, ובין הלקוח לבין היצרנים והספקים של המוצרים הנמכרים בחנות ככל שיש ביחסים כאמור קשר
לחנות.
4 .הלקוח מתחייב בזאת לקרוא את הוראות התקנון בקפידה. שכן הלקוח מבין היטב שהתקנון הוא חוזה מחייב בינו לבין החנות.
5 .הוראות התקנון חלות על כל שימוש בחנות, לרבות רכישה, ביטול רכישה, החזרה וכיוצא באי-אילו פעולות שניתן לבצע במסגרת השימוש בחנות.
6 .הרכישה באתר, כמוהה כאישור והצהרה מצד הלקוח, כי קרא את הוראות התקנון, הבין והסכים להן כפי שהן.
7 .הרכישות באתר תבוצענה באמצעות כרטיס אשראי בלבד; אישור העסקה, לרבות מועד אישור העסקה, יהא אך במועד קבלת האישור מחברת האשראי הרלוונטית (להלן: “מועד הרכישה”).
8 .מחיר המוצר, הוא המחיר המופיע בצדו; המחירים בחנות כוללים מע”מ כחוק, אך לא כולל דמי המשלוח שיצויינו בנפרד אך בצמוד למחיר המוצר.
2 .קבלת התמורה: אספקה ושילוח
9 .בכדי לספק ללקוחות החנות את המוצרים בדרך היעילה והנוחה ביותר, החברה התקשרה עם ספק חיצוני לשם אספקת הטובין (להלן: “המשלוח”).
10.בהסכם כאמור, הספק מחוייב לספק ללקוח את התמורה שנרכשה בחנות, לא יאוחר מX ימי עסקים ממועד הרכישה.
11.הטובין שנרכשו ישלחו לכתובת שהלקוח הזין באתר החנות בסמוך למועד הרכישה.
12 .לחילופין ולבקשת הלקוח, ניתן יהא לתאם את איסוף הטובין מבית-העסק.
13.החברה אינה אחראית לכל איחור או עיכוב שיהא בפרק הזמן שבין מועד המסיקה לספק לבין מועד קבלת הטובין אצל הלקוח.
3 .אחריות אחריות על המוצר
14.האחריות למוצרים הנמכרים בחנות, ניתנת באופן ספציפי וייחודי בעבור כל מוצר; החברה היא הגורם האחראי לעניין האחריות.
15.החברה אינה מתחייבת להעניק אחריות לכל מוצר באשר הוא. כאמור, האחריות תינתן בעבור כל מוצר בנפרד, וככל שניתנת יצורף כתב אחריות בצמוד לדף רכישת
המוצר הספציפי. כך, כל כתב אחריות בעבור כל מוצר יפרט את פרטי האחריות, לרבות תוקף האחריות ותוכנה.

אחריות לנזק
16.אין החברה אחראית לכל נזק שיגרם כתוצאה משימוש במוצריה; בין אם נזק לגוף ובין אם נזק לרכוש.
17.לכל מוצר המוצע למכירה בחנות, מצורפות הוראות שימוש ובטיחות. השימוש, לרבות הנזקים הנובעים הימנו, באחריות הלקוח בלבד. בדומה, על אחריותו הבלעדית של
הלקוח להשתמש במוצרים שימוש זהיר ונבון, והחברה כאמור איננה אחראית לנזקים שנגרמו משימוש שאיננו כזה.
4 .מדיניות ביטול עסקה והחזרת מוצרים
18.מדיניות ביטול העסקה והחזרת המוצרים, כפופה להוראות תקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התשע”א-2010) להלן: “התקנות”).
19.מוצר שמחירו – לא כולל דמי משלוח – נמוך מ-50 ש”ח, אינו נכלל בגדר המוצרים שחלות עליהם הוראות התקנות.
20.ללקוח שמורה הזכות לדרוש את ביטול העסקה ואת החזרת הטובין, כל עוד לא חלפו 14 ימים ממועד הרכישה, וכל עוד הטובין שנרכשו נותרו באריזתם המקורית, לא נפתחו, ולא נעשה בהם כל שימוש שעלול לפגוע באיכותם או בכמותם.
21.בכדי לממש את הזכות לביטול עסקה, על הלקוח חובה לשלוח דואר-אלקטרוני לכתובת _______ בו יצויינו: (א) פרטי הלקוח, לרבות שם מלא ופרטים מקוצרים של אמצעים התשלום; (ב) מספר ההזמנה; (ג) מועד הרכישה; (ד) סיבת הביטול (להלן: “הודעת הביטול”).
22.החברה מתחייבת לבחון את הודעת הביטול, ולהחזיר ללקוח תשובה האם זכאי הוא לביטול או אם לאו, בכפוף להוראות תקנון זה. הכל, תוך 10 ימי עסקים לכל היותר.
23.בהינתן אישור להודעת הביטול, תישלח הודעה בדואר-אלקטרוני אל הלקוח, ותישלח לו כתובת לשליחת הטובין. מרגע שהטובין המוחזר יתקבל בכתובת כאמור, החברה
מתחייבת לזכות את הלקוח על סכום העסקה בתוך 5 ימי עסקים לכל המאוחר (בניכוי דמי ביטול וטיפול).
24.בהינתן ביטול מאושר כאמור לעיל, החברה תגבה מהלקוח דמי ביטול בסך %5 מערך הרכישה, אך לא יותר מ-100 ש”ח (להלן: “סכום דמי הביטול המקסימלי”).
25.מובהר ומוסכם בזה, כי בכל מקרה, וגם אם הביטול מוצדק, הלקוח אינו זכאי לקבל בחזרה את דמי המשלוח.
5 .פרטיות והגנה על המידע
26.החברה שומרת לעצמה את הזכות להשתמש במידע שנצבר מעצם השימוש בחנות. עם זאת, החברה מתחייבת שלא לחשוף את המידע לצדדים שלישיים, ולא לעשות בו
כל שימוש פוגעני או מנוגד לכל דין.
27.השימוש בחנות, על המשתמע מכך, מהווה את הסכמת הלקוח, לרבות המשתמש הזמני, לאיסוף המידע שבעניינו ולשימוש בו כאמור לעיל.
28.ללקוח שמורה הזכות לבקש את מחיקת פרטיו, לרבות כל מידע שנצבר ונשמר כדין. בקשה למחיקת פרטים תישלח לכתובת הדואר-האלקטרוני _____________ ותכלול: (א) שם הלקוח; (ב) בקשה מפורשת למחיקת פרטים; (ג) סיבת הבקשה. יודגש: לקוח שיבקש את מחיקת הפרטים יענה בהקדם האפשרי, ובכל מקרה פרטיו ימחקו לא יאוחר מ-10 ימי עסקים. עוד יודגש: לקוח שביקש את מחיקת הפרטים, ולאחר מכן שב והשתמש בחנות, מסכים למעשה – פעם נוספת – לאיסוף הפרטים שבעניינו ולשמירתם כאמור לעיל.
29.החברה מתחייבת בזה שלא לשמור פרטי אמצעי-תשלום.
30.פרטי הלקוח יימסרו לצדדים שלישיים במקרים הבאים: (א) במקרה שהלקוח יבצע שימוש שלא כדין בחנות, והחברה תקבל צו המורה למסור את פרטי הלקוח, אזי החברה תקבל את הצו בהכנעה ותישמע לו; (ב) במקרה שהחברה תעביר את פעילותה לצד שלישי – בין בדרך של מכירה ובין בדרך אחרת של העברת זכויות בעלות או שימוש.
6 .סמכות שיפוט וברירת דין
31.למען הסר כל ספק, יובהר כי סמכות השיפוט בסכסוכים הנובעים מהסכם זה, שמורה לבית-המשפט במדינת ישראל בלבד.
32.עוד למען הסר ספק, גם לו יתגלע סכסוך עם בעל-דין זר, או כתוצאה מפעולה שנעשתה במדינה זרה ומחוץ לטריטורייה של מדינת ישראל, הדין החל על הסכם זה – לרבות פרשנותו והסכסוכים הנובעים הימנו במישרין או בעקיפין – הוא דין ישראל בלבד; לא יחול על הסכם זה, לרבות פרשנוו והסכסוכים הנובעים הימנו כל דין אחר מלבד דין ישראל.

צורות תשלום

- Credit / Debit Cards
- PAYPAL

bottom of page